Integritetspolicy

Säkerhetsglasarna Sverige AB och SG-Center.

Senast uppdaterad i maj 2018

Vårt sekretessåtagande

Vi ska:

• se till att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt

• inte sälja dina uppgifter till tredje part

• ge dig sätt att när som helst hantera och granska hur vi interagerar med och marknadsför produkter till dig

Säkerhetsglasarna Sverige AB förbinder sig att skydda och respektera din integritet.

Vår integritetspolicy anger på vilken grundval de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du ger oss, kommer att behandlas av oss. Denna policy visas på alla webbplatser tillhörande Säkerhetsglasarna Sverige AB och SG-Center.

Om du är en befintlig kund eller leverantör har vi redan begränsad personlig information om dig eller din personal, till exempel.

namn och efternamn, kontaktuppgifter, födelsedatum, adresser, betalningsuppgifter etc.

Att spara och behandla dessa personuppgifter är nödvändigt för fortsatt handel mellan Säkerhetsglasarna Sverige AB/SG-Center och dig själv.

Genom att fortsätta att handla med Säkerhetsglasarna Sverige AB och eller SG-Center eller genom att lämna personuppgifter godkänner du insamling, överföring, lagring, uppdatering och/eller behandling i den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för det syfte för vilket de har samlats in. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med GDPR.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy allt eftersom behov uppstår på grund av förändringar i europeisk eller lokal lagstiftning. När sådana förändringar äger rum kommer du att bli informerad om det.

Med undantag för personuppgifter som specificeras i denna policy kan vi samla in ytterligare personuppgifter från dig, endast om du har valt att skicka dem till oss.

Användning av informationen.

Vi kan komma att använda den information som vi har om dig av olika skäl, till exempel:

 • För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
 • För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant kommunal lagstiftning.
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, i fall då
 • du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • För att du ska kunna delta i våra tjänsters interaktiva funktioner när du väljer att göra det.
 • Att meddela dig om ändringar i våra produkter och/eller tjänster.

Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig via e-post, telefon, tryckta medier eller på annat sätt med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig.

Säkerhetsglasarna Sverige AB eller SG-Center delar inte sina kunders, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i syften som vidare marknadsföring av dessa tredje parter.

Den information vi samlar in från dig beror på vilka aktiviteter vi har tillsammans exv.. om du gör en beställning. Till exempel kan vi komma att samla in, behandla, uppdatera och lagra några, alla eller kombinationer av följande personligt identifierbara uppgifter om dig:

 • Kontaktperson (För- och efternamn)
 • Företagsnamn, registreringsnummer och skatterelaterade nummer
 • Postadress
 • Betalningsinformation (som kan innehålla kreditkorts- eller bankkontoinformation)
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
 • Kontaktperson(s)(ers) namn


Nedanstående fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras:

 • När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen.
 • När du handlar med oss, inklusive förfrågningar om erbjudanden, prisuppgifter etc.I sådana fall kan insamlingen av personuppgifter också vara nödvändig för att slutföra handelsavtalet.

Säkerhetsglasarna Sverige AB och SG-Center förlitar sig också på datainsamling för att vidareutveckla sina legitima intressen som underlag för att behandlingen skall vara lagenlig.

För Säkerhetsglasarna Sverige AB och SG-Center är det ett berättigat intresse när vi har en affärsrelaterad eller kommersiell anledning att använda din information.

Även under dessa omständigheter får det legitima intresset inte orättvist motverka dina rättigheter när det gäller GDPR. Generellt kommer Säkerhetsglasarna Sverige AB och SG-Center att förlita sig på legitima affärsintressen när man samlar in vilken kombination som helst av följande personuppgiftskategorier:

Personuppgiftskategori Beskrivning/exempel Databehandlingens syfte
Identitet Namn

Efternamn

Era representanters namn Kontaktpersoners namn

 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Finansiellt Kreditgränser

Betalningshistorik

Bankuppgifter

 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Personuppgiftskategori Beskrivning/exempel Databehandlingens syfte
Kontakt Postadress för leveransändamål

Telefonnummer och/eller e-postadress för kontaktändamål

 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Affärstransaktioner Försäljningsorders

Inköpsronders

Gällande betalningar för ovanstående

 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skylldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Avtalsmässigt Detaljer om den affärsförbindelse vi har med dig
 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skylldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Platsrelaterar Data vi får av dig om adresser
 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skylldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Personuppgiftskategori Beskrivning/exempel Databehandlingens syfte
Beteendemässigt Information om hur Ni våra produkter och tjänster
 • Att förstå vilka av våra produkter och tjänster som intressera Er och informera Er om dessa
 • Att utveckla produkter och tjänster för att kunna erbjuda Er
Öppna data och offentliga register Uppgifter om Er som finns i offentliga handlingar och uppgifter Er som är allmänt tillgängliga på internet eller som Ni kanske delat på internet
 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
Användningsdata Allmänna uppgifter om hur Ni använder våra produkter och tjänster
 • Allmän kommunikation med handelspartner
Dokumentationsdata Uppgifter om Er som lagras i dokument i olika format, eller kopior av dessa. Detta omfattar bl.a. kreditgränser, generell korrespondens, garantier etc.
 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Samtycken Alla tillstånd, godkännanden eller önskemål som du ger oss. Detta kan bl.a. omfatta hur Ni vill att vi skall kontakta Er.
 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
Databehandlingens syfte Hur behandlas datan Rättslig grund för databehandlingen Varaktighet för databehandlingen Mottagare av databehandlingen
 • Att hantera vår affärsförbindelse med Er
 • Att utveckla vår affärsförbindelse med Er
 • Samlas in
 • Lagras
 • Används
 • Att fullfölja våra garantier till Er
 • Att förbättra kvalitén på vår tillverkning
Lagras och används
 • Allmän kommunikation med handelspartners
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra avtalsenliga skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att följa gällande lagstiftning
 • Vår garantitid på isolerglas är 5 år
Upptill 5 år eller så länge vår affärsrelation är aktivt pågående Säkerhetslasarna Sverige AB och eller SG-Center.

I tillämpliga fall till tredje part men inte i syfte att spridas om inte svensk lag påbjuder detta.

Du kan utöva dina rättigheter när som helst genom att kontakta oss på info@sakerhetsglasarna.se

Om vi har lämnat ut dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy ska vi vidta rimliga åtgärder för att informera alla parter som vi har lämnat dessa uppgifter till om begäran att ta bort denna information.

Våra webbplatser kan emellanåt komma att innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och filialer. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att de har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser. GDPR ger dig rätt att få tillgång till information om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med lagen. Eventuell begäran om åtkomst kommer att behandlas utan kostnad. Ändringar i vår integritetspolicy Ni kommer att bli underrättad om eventuella ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden.

Frågor

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, kontakta info@sakerhetsglasarna.se